VOORWAARDEN

Ander Leven wil kwaliteit leveren. Wij zullen ons houden aan de eisen van zorgvuldigheid, rechtsgeldigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. In het onderstaande concretiseren wij deze beginselen.

1.0 Toepasbaarheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Ander Leven, betreffende deelname of opdracht tot het houden van trainingen, consulten, coaching en andere vormen van begeleiding, hierna te noemen ‘training’.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Ander Leven.

2.0 Aanmelding en overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen deelnemer en Ander Leven komt tot stand door ondertekening door de deelnemer van het aanmeldingsformulier.
2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

3.0 Annulering door deelnemer
3.1 De deelnemer voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training te annuleren per aangetekend verzonden brief.
3.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de training kan de deelnemer kosteloos de training annuleren. De deelnemer is wel verplicht de administratiekosten én eventuele intake en/of consultkosten te betalen.
3.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de training is de deelnemer verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.
3.4 Bij annulering korter dan twee weken is de deelnemer verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.
3.5 In geval de deelnemer dan wel de door de deelnemer aangewezen deelnemer na aanvang van de training deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.

4.0 Annulering door Ander Leven
4.1 Ander Leven heeft het recht om, wegens onvoorziene omstandigheden, een training te annuleren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het aan Ander Leven betaalde trainingsgeld (inclusief verblijfskosten). Voor andere gemaakte kosten is Ander Leven niet aansprakelijk.
4.2 Ander Leven heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer omstandigheden onvoorzien zijn.
4.3 Ander Leven gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de training.

5.0 Communicatie en wijzigingen
5.1 De deelnemer zal Ander Leven steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Ander Leven noodzakelijk of nuttig acht teneinde de training en werkzaamheden te kunnen verrichten.
5.2 Vragen van administratieve aard zullen binnen 3-5 werkdagen beantwoord worden.
5.3 Hoewel Ander Leven een verzoek om in te stemmen met wijzigingen en/of aanvullingen van de aanmelding steeds welwillend wil overwegen, is Ander Leven tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
5.4 Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

6.0 Geheimhouding
6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

7.0 Prijs
7.1 De prijzen van Ander Leven zijn inclusief omzetbelasting voor particulier (exclusief omzetbelasting voor bedrijven) en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
7.2 Indien de deelnemer niet BTW-plichtig is, heeft Ander Leven toch het recht BTW in rekening te brengen.

8.0 Betaling
8.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Ander Leven anders is aangegeven, dient betaling vóór aanvang van de training te zijn voldaan. Alleen dan is deelnemer verzekerd van deelname.
8.2 Indien de deelnemer binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Ander Leven gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Ander Leven vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de deelnemer bovendien Ander Leven verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

9.0 Auteursrecht
9.1 Het auteursrecht op de door Ander Leven uitgegeven brochures, de syllabus en CD berust bij Ander Leven, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ander Leven zullen door de deelnemer geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd, gereproduceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

10.0 Aansprakelijkheid
10.1 Ander Leven is nimmer aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering van de overeengekomen afspraken.
10.2 Ander Leven is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de deelnemer zelf of door personen, die de deelnemer heeft aangesteld of waarvoor de deelnemer anderszins verantwoordelijk is. De deelnemer draagt zelf verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname. Ander Leven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de deelnemers, noch voor eventuele gevolgen voor de deelnemers bij deelname aan de training of Verdiepingsdag.
10.3 De deelnemer vrijwaart Ander Leven en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Ander Leven training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden te zake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Ander Leven (op)geleverde wordt gemaakt.
10.4 Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

11.0 Geschillen
11.1 De overeenkomst met de deelnemer wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
11.2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de
deelnemer in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
11.3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Ander Leven (Heemstede).

12.0 Klachtenregeling
12.1 Mocht u als deelnemer een klacht hebben, dan krijgt u binnen twee weken een reactie hier op. We streven ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend. Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard.

13.0 Uitvoering, rapportage en garantie
13.1 Ander Leven staat ervoor in dat de training en consulten op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd.
13.2 Om er zeker van te zijn dat de professionaliteit op een vereist niveau blijft, hebben we regelmatig intern overleg over thema’s uit ons vakgebied. Daarnaast geven wij elkaar interactie-feedback en wisselen we ideeën uit.