Algemene voorwaarden

Welkom!

Wij stellen het op erg op prijs, dat u zich zakelijk wilt verbinden met Ander Leven. Ander Leven streeft ernaar om daarbij zo transparant mogelijk te zijn. Daarom hebben wij deze algemene voorwaarden opgesteld.

Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met uw zakelijke verbintenis met Ander Leven | Ander Leven in Bedrijf.

Het is dus uitermate belangrijk, dat u deze voorwaarden goed doorleest en zich bewust bent van de inhoud en consequenties. Door te klikken, aankruisen, ondertekenen ‘ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’ gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de huisregels van Ander Leven BV en Ander Leven in Bedrijf zonder enig voorbehoud.

Als u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen heeft, beantwoorden wij deze natuurlijk graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@anderleven.nl of telefonisch: 085-0471250.

Graag tot ziens bij Ander Leven!

De directie van Ander Leven


INHOUDSOPGAVE

Definities
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst
Artikel 3. Rechten van intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten
Artikel 4. Gebruik en licentie
Artikel 5. Prijs
Artikel 6. Betaling
Artikel 7. Opzegging en ontbinding overeenkomst
Artikel 8. Garantie, vrijwaringen, huisregels en klachten
Artikel 9. Aansprakelijkheid
Artikel 10. Medewerkers
Artikel 11. Overige bepalingen


DEFINITIES.

Algemene voorwaarden Ander Leven. Deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

Ander Leven. Ander Leven B.V. met als activiteiten trainingen, intakes, consulten, workshops, inspiratiesessies, lezingen, seminars, in de meest brede vorm.

Ander Leven in Bedrijf. Handelsnaam voor de zakelijke markt binnen de rechtspersoon Ander Leven BV.

Alexander Concept. Trainingsmethodiek van Ander Leven.

Ander Leven B.V. Is gevestigd te Heemstede, Charlotte van Pallandtlaan 24, 2104 SP en ingeschreven onder nummer 65832221 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, handelend onder de handelsnaam Ander Leven en treedt bij de totstandkoming van een overeenkomst als verkoper dan wel opdrachtnemer op.

Opdrachtgever. Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten afneemt van opdrachtnemer, dan wel met wie Ander Leven een overeenkomst aangaat of is aangegaan.

Opdrachtnemer. Ander Leven of haar zakelijk label Ander Leven in Bedrijf welke met opdrachtgever een overeenkomst is aangegaan tot levering of inkoop van producten of diensten.

Opdracht. Een overeenkomst die opdrachtgever is aangegaan met opdrachtnemer.

Overeenkomst. Iedere overeenkomst ter zake de inkoop, verkoop en/of levering van producten of diensten door opdrachtnemer en waarop de algemene voorwaarden integraal van toepassing zijn.

Deelnemer. Een natuurlijk persoon die een dienst, training, consult, workshop, seminar volgt of afneemt van Ander Leven.

Partner/metgezel. Een natuurlijk persoon die in de hoedanigheid van partner/metgezel de deelnemer vergezelt tijdens de training, consult, workshop, seminar.

Diensten. Alle werkzaamheden, trainingen, consulten, workshops, seminars en overige coaching-overeenkomsten aangaande Ander Leven.

Producten. Alle goederen of samengestelde diensten die het onderwerp zijn van een overeenkomst / zakelijke verbintenis.

Locatie. Perceel en omgeving waar Ander Leven nodig acht om van daaruit de diensten te verrichten.

Directie. De rechtsgeldige vertegenwoordigers van Ander Leven B.V.

Hoofdaannemer. Ander Leven BV indien door Ander leven gebruik wordt gemaakt van de inzet van derden.

Onderaannemer. De natuurlijke of rechtspersoon aan wie door de Hoofdaannemer het in de overeenkomst omschreven onderdeel van het werk is opgedragen en dit uitvoert.

Het Werk. Het door de Onderaannemer uit te voeren onderdeel van het werk of te verrichten levering.

Werken. Alle werken waarop auteursrecht rust, waaronder teksten, geluids- en informatiedragers, adviezen, rapporten, methoden, e.d. etc.


ARTIKEL 1: ALGEMEEN.

1.1: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen, inschrijvingen, de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst. Inschakeling door opdrachtnemer van derden laat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onverlet.


1.2: OFFERTE.

Offertes zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Ander Leven is ontvangen en geaccepteerd.


1.3: SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING.

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd en ondertekend. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.


1.4: MEERDERE OPDRACHTNEMERS.

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken, dient hij opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.


1.5: EENZELFDE OPDRACHT EERDER AAN ANDER VERSTREKT.

Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds aan een ander heeft verstrekt, dient hij opdrachtnemer, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.


1.6: INSCHRIJVEN

1.6.1 Voor het moment van aanmelden voor een training dient opdrachtgever zich op de hoogte te stellen van de soort training, trainingsdagen, trainingstijden, het aantal trainingen, datum van aanvang en de kosten;
1.6.2 Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden en door middel van het invullen van alle gegevens op het aanmeldformulier en ondertekening wordt opdrachtgever of afgevaardigde van opdrachtgever voor een bepaalde periode deelnemer van Ander Leven;
1.6.3 De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
1.6.4 Inschrijving kan zowel schriftelijk middels het aanmeldformulier als via het contactformulier op de website geschieden;
1.6.5 Opdrachtnemer heeft het recht opdrachtgever of diens afgevaardigde(n) zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een training;
1.6.6 Het kan voorkomen, dat de door opdrachtgever gekozen training reeds vol is op het moment dat men zich inschrijft. De opdrachtnemer zal opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk informeren, zodat opdrachtgever ofwel een keuze kan maken voor een training op een ander tijdstip ofwel de aanmelding uitsluitend in deze omstandigheid en ter beoordeling en bevestiging van de directie kan annuleren;
1.6.7 Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) niet zelfstandig bij Ander Leven aanmelden. Ouder(s)/verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de aanmelding en algemene voorwaarden;
1.6.8 Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle trainingen uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer en/of metgezel.
1.6.9 Bij aanmelding en plaatsing verplicht opdrachtgever zich tot betaling van de gehele kosten van de training.
1.6.10 Aanmelden is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende training.
1.6.11 Bij wijziging gegevens van opdrachtgever dient deze de opdrachtnemer daarvan per omgaande op de hoogte te stellen.


1.7: ANNULEREN DOOR OPDRACHTGEVER

1.7.1 De deelnemer voor een training of diens werkgever, indien werkgever de opdracht gevende partij is, heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training te annuleren per aangetekend verzonden brief;
1.7.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de training kan de deelnemer kosteloos de training annuleren. De deelnemer is wel verplicht de administratiekosten én eventuele intake en/of consultkosten te betalen;
1.7.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de training is de deelnemer verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen;
1.7.4 Bij annulering korter dan twee weken is de deelnemer verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.
1.7.5 In geval de deelnemer dan wel de door de werkgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.


1.8: ANNULEREN DOOR OPDRACHTNEMER

1.8.1 Opdrachtnemer mag de training annuleren, trainingsdagen of -tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld bij te weinig cursisten of langdurige ziekte van trainers. Als annulering door de opdrachtnemer tijdens de cursus plaatsvindt, dan zal een vervolg van niet genoten trainingsdagen op ander tijdstip worden aangeboden dan wel eventuele terugbetaling van de kosten geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten trainingsdagen. Voor andere gemaakte kosten is opdrachtnemer niet aansprakelijk;
1.8.2 Opdrachtnemer heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer omstandigheden onvoorzien zijn;
1.8.3 Opdrachtnemer gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de training of aanpassen van de kosten.


1.9: AANWEZIGHEID LOCATIE

1.9.1 Deelnemers en partners/metgezellen die zich op de locatie van Ander Leven bevinden, vallen onder de jurisdictie van deze algemene voorwaarden.
1.9.2 De directie heeft het recht zonder opgaaf van redenen opdrachtgever, deelnemers, partner/metgezel en overige personen de toegang tot de locatie te weigeren.
1.9.3 Opdrachtgever, deelnemers, partner/metgezel en overige personen dienen zich gedurende hun verblijf op de locatie van Ander Leven te houden aan de huisregels van Ander Leven en aan de huisregels van de locatie ter plekke, evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan de directie tot uitsluiting overgaan en het recht tot het verblijf op de locatie ontzeggen.
1.9.4 Bezoek aan de locatie is geheel op eigen risico. De directie is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de opdrachtgever, deelnemers, partner/metgezel en overige personen op of in de locatie.
1.9.5 Verlies en/of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende of onroerende zaken) van de locatie door toedoen van de opdrachtgever, deelnemers, partner/metgezel en overige personen zullen ten alle tijden verhaald worden.


ARTIKEL 2: DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST.

2.1: UITVOEREN OPDRACHT.

Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. Opdrachtnemer zal echter nooit persoonlijke of medische gegevens van deelnemers met opdrachtgever delen, anders dan gegevens die voor het afwikkelen van administratieve zaken noodzakelijk zijn.


2.2: VERSTREKKEN VAN GEGEVENS.

2.2.1 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen;
2.2.2 Vragen van opdrachtgever van administratieve aard zullen binnen vijf werkdagen beantwoord worden door opdrachtnemer.
2.2.3 Hoewel opdrachtnemer een verzoek om in te stemmen met wijzigingen en/of aanvullingen van de aanmelding steeds welwillend wil overwegen, is opdrachtnemer tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
2.2.3 Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.


2.3: AANVRAAG OFFERTES TOELEVERANCIERS.

Indien opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.


2.4: GEBRUIK TOELEVERANCIERS.

2.4.1 Opdrachtnemer kan desgewenst Werk (ten dele) door derden laten uitvoeren. Opdrachtnemer blijft evenwel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.

2.4.2 Een offerteaanvraag door Hoofdaannemer Ander Leven bindt hem niet, maar geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod voor Werk door de Onderaannemer.

2.4.3 Een door de Onderaannemer aan de Hoofdaannemer uitgebrachte schriftelijke offerte is voor de Onderaannemer bindend en geldt als een onherroepelijk aanbod.

2.4.4 De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Hoofdaannemer de offerte van de Onderaannemer schriftelijk aanvaardt en partijen de Overeenkomst ondertekenen.

2.4.5 De Overeenkomst komt tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat het aan de Hoofdaannemer opgedragen of op te dragen werk doorgang vindt.


2.5: Toepasselijkheid

2.5.1 Op het Werk zijn van toepassing: de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van Ander Leven. Daarbij geldt, in het geval bepalingen hiervan tegenstrijdig zijn, de volgende rangorde: 1. de Overeenkomst; 2. De Algemene Voorwaarden.

2.5.2 De toepasselijkheid van eventueel door de Onderaannemer gebruikte algemene voorwaarden op deze Overeenkomst wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


ARTIKEL 3: RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN ANDERE EIGENDOMSRECHTEN.

3.1: RECHTEN.

Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht op alle teksten, adviezen, knowhow, methoden, systemen, producten, programmatuur, interfaces, formats, formules, concepten, analyses, ontwerpen, scripts, documentatie, rapporten, vragenlijsten, offertes, werktekeningen, illustraties, en overige materialen of (elektronische) bestanden die door opdrachtnemer of haar onderaannemers aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend opdrachtnemer daartoe bevoegd. De in het kader van de opdracht door opdrachtnemer tot stand gebrachte producten (zoals rapporten, schetsen, illustraties, trainingen, onderzoeken, vragenlijsten) blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.


3.3: NAAMSVERMELDING.

Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van opdrachtnemer worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Opdrachtnemer kan tevens eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.


3.4: BEVEILIGINGSMAATREGELEN.

Het is opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van geleverde programmatuur. Indien opdrachtnemer door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever een reservekopie van de programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking stellen.


ARTIKEL 4: GEBRUIK EN LICENTIE.

4.1: HET GEBRUIK VAN WERKEN IN DE ZIN VAN HET AUTEURSRECHT.

De opdrachtnemer verleent, tenzij anders overeengekomen, waar het teksten, rapporten en andere werken in de zin van het auteursrecht betreft, toestemming voor eenmalige publicatie en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Opdrachtnemer behoudt het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover hij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.


4.2: RUIMER GEBRUIK.

De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, zonder de schriftelijke toestemming, van opdrachtnemer niet gerechtigd de geleverde werken, materialen, gegevens of programmatuur ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.


4.3: WIJZIGINGEN.

Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige of definitieve werken, materialen, gegevens of programmatuur, aan te brengen of te laten aanbrengen.


4.5: INBREUK.

Elk gebruik van een in het kader van een opdracht tot stand gekomen werk in de zin van het auteursrecht, dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium. Indien geen honorarium is overeengekomen, geldt als overeengekomen honorarium het gebruikelijke tarief van opdrachtnemer. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting.


4.6: EIGEN PROMOTIE.

Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om alle zaken waarvoor licenties zijn verstrekt, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.


4.7: GEBRUIK TRAINING

Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een (voormalig) deelnemer en/of (voormalig) partner/metgezel niet toegestaan het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel en/of in groeps- of verenigingsverband buiten Ander Leven aan te wenden of te laten wenden. Bij overtreding van het hierboven genoemde verbod, verbeurt de (voormalige) deelnemer en/of partner/metgezel aan de directie zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van € 2000 (zegge: tweeduizend) per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de directie om verdere schade te vorderen.


ARTIKEL 5: PRIJS.

5.1: PRIJS.

5.1.1 Voor alle werkzaamheden, activiteiten, producten, trainingen, consulten, workshops, seminars, overige coaching-overeenkomsten aangaande is vooraf de hoogte van de kosten bekend.
5.1.2 De prijzen van opdrachtnemer zijn inclusief omzetbelasting voor particulier en exclusief omzetbelasting voor bedrijven en inclusief andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
5.1.3 Indien de deelnemer niet BTW-plichtig is, heeft opdrachtgever toch het recht BTW in rekening te brengen.
5.1.4. Kortingen die worden bekend gemaakt door Ander Leven BV en zijn bedoeld voor de particuliere afnemer, zijn niet geldig voor zakelijke opdrachtgevers.


5.2: PRIJS EN BIJKOMENDE KOSTEN.

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.


5.3: PRIJS VOOR MEERWERK.

Indien opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.


5.4: ACCOUNTANTSONDERZOEK.

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van opdrachtgever, heeft opdrachtnemer na een opgave van opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.


ARTIKEL 6: BETALING.

6.1: BETALINGSVERPLICHTING.

Betalingen door zakelijke opdrachtgevers dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders bij het vastleggen van de opdracht is overeengekomen. Indien na het verstrijken van deze of de expliciet afgesproken termijn door opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het uitstaande bedrag zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is. Alle door opdrachtnemer gemaakt kosten, zoals extra gemaakte administratieve kosten, proceskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,- Opdrachtnemer is gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

Betalingen door particuliere opdrachtgevers dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze betaling dient uiterlijk vijf werkdagen voor de start van de training te zijn ontvangen. Indien na het verstrijken van deze termijn door opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en kan toegang tot de training door opdrachtnemer worden ontzegd. Vanaf het moment van in verzuim zijn, is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het uitstaande bedrag zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is. Alle door opdrachtnemer gemaakt kosten, zoals extra gemaakte administratieve kosten, proceskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,- Opdrachtnemer is gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.


6.2: PERIODIEKE BETALINGEN.

Opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.


6.3: GEEN KORTING OF COMPENSATIE.

De opdrachtgever verricht aan opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan opdrachtnemer heeft verstrekt.


6.4: VERVALLEN LICENTIE.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele overeenkomst van ondergeschikte betekenis is.


6.5: BETALINGSVOORWAARDEN.

6.5.1 De vermelde prijzen voor de trainingen, consulten, workshops, seminars, activiteiten en producten zijn in euro’s en exclusief BTW;
6.5.2 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door opdrachtnemer anders is aangegeven, dient betaling vóór aanvang van de trainingen, consulten, workshops, seminars, activiteiten en levering producten te zijn voldaan. Alleen dan is opdrachtgever verzekerd van deelname en levering.
6.5.3 De directie bepaalt periodiek de hoogte van de kosten voor de trainingen, consulten, workshops, seminar, activiteiten of producten. De directie houdt zich het recht voor deze kosten jaarlijks te indexeren. Opdrachtgever kan geen recht ontlenen uit in het verleden betaalde prijzen;
6.5.4 Opdrachtgever kan geen recht ontlenen uit eventuele (kortings-)acties uit het verleden of uit kortingsacties die voor het particuliere marktsegment gelden;
6.5.5 Met de inschrijving verplicht opdrachtgever zich de volledige kosten behorend bij de gekozen trainingen, consulten, workshops, seminar, activiteiten of producten te betalen;
6.5.6 Opdrachtgever kan de betaling via een bankoverboeking voldoen;
6.5.7 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag direct opeisbaar. Tevens kan de toegang tot de locatie voor een bepaalde periode worden ontzegd.
6.5.8 Indien de opdrachtgever niet in staat is de algehele kosten van de training te betalen kan hij in overleg met opdrachtnemer in aanmerking komen voor een betalingsregeling. Deze regeling betreft een gespreide betaling van de verschuldigde kosten.


ARTIKEL 7: OPZEGGING EN ONTBINDING OVEREENKOMST.

7.1: OPZEGGING OVEREENKOMST DOOR OPDRACHTGEVER.

Opdrachtgever zijnde een consument mag binnen 14 kalenderdagen, een op afstand (website of telefoon) gesloten overeenkomst, nadat deze tot stand is gekomen, kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht). Opdrachtgever maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per aangetekende post of e-mail een verklaring te sturen dat opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Daarnaast is opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd bestaande uit 10% van het volledige bedrag van de overeenkomst. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de terbeschikkingstelling van accommodaties. Het herroepingsrecht is ook niet van toepassing indien opdrachtgever een bedrijf is dat voor zijn werknemer een training of andere dienst heeft aangekocht. In het geval van aanmelding door individuele werknemers van een organisatie, ten gevolge van het sluiten van een maatwerk overeenkomst door werkgever als zijnde opdrachtgever, is het herroepingsrecht ook niet van toepassing.


7.2: ONTBINDING OVEREENKOMST DOOR OPDRACHTNEMER.

Indien de overeenkomst door opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.


7.3: SCHADEVERGOEDING.

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.


7.4: FAILLISSEMENT.

Zowel opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

7.5: Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging.
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde resultaten van uitvoering van de opdracht te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.


7.6: Duurovereenkomsten.
Wanneer de werkzaamheden van opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste 2 maanden.


7.7: TRAININGEN.

7.7.1 Bij ziekte/ afwezigheid van de trainer ontvangt de deelnemer (mits bereikbaar) bericht over uitgevallen training op het telefoonnummer dat bij de aanmelding is opgegeven. Eventueel kan de deelnemer ook per mail op de hoogte worden gebracht. Bij ziekte/afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de training te verzetten.
Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de training. Restitutie van de kosten vindt dan plaats.
7.7.2 Indien de deelnemer verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Ander Leven hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan mondeling, via de mail (info@anderleven.nl) of op telefoonnummer 085-0471250. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de desbetreffende trainer. Bij ziekte / afwezigheid op de dag van aankomst op de trainingslocatie wordt de deelnemer verzocht de bij de training aanwezige trainers direct op de hoogte te stellen door middel van het telefoonnummer dat is opgenomen in de bevestigingsbrief. Bij ziekte of verhindering van deelnemers vindt geen restitutie van kosten plaats.
7.7.3 Bij overmacht (uitzonderlijke omstandigheden) zal deelnemer in de gelegenheid gesteld worden een opgelopen achterstand in te halen. Dit kan door middel van mogelijkheden die in onderling overleg tussen deelnemer en opdrachtnemer worden bepaald. De kosten voor verblijf en verzorging dienen in dat geval opnieuw te worden voldaan, in het geval Ander Leven deze ook opnieuw verschuldigd is aan de locatie.

7.7.4 Deelnemers die er zelf voor kiezen om de training of een deel van de training niet meer te volgen, ongeacht de reden, worden niet in de gelegenheid gesteld achteraf alsnog de training te volgen of deels in te halen.

7.7.5 De directie behoudt zich het recht de aanmelding per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen:
- zonder waarschuwing vooraf indien deelnemer de algemene voorwaarden en/of huisregels van Ander Leven ernstig en/of herhaaldelijk schendt;
– zonder waarschuwing vooraf indien deelnemer zich misdraagt jegens andere deelnemers of trainers / medewerkers van opdrachtnemer;
– zonder waarschuwing vooraf indien deelnemer opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van opdrachtnemer, medewerkers of deelnemers;
– met een schriftelijke waarschuwing vooraf indien deelnemer de verschuldigde kosten niet binnen 30 dagen na het moment van de eerste betalingsmoment heeft voldaan. De betalingsverplichting vervalt hier niet mee.
– Er volgt in geen van bovenstaande gevallen restitutie van de kosten.
7.7.6 Tijdens de training, is het niet toegestaan dat andere personen dan de deelnemers en hun partner/metgezel aanwezig zijn. Hier kan afgeweken worden met toestemming van de directie indien dit ruimschoots vooraf met de opdrachtnemer is afgestemd.


ARTIKEL 8: GARANTIES, VRIJWARINGEN, HUISREGELS EN KLACHTEN

8.1: GARANTIES.

Ander Leven staat ervoor in dat de diensten op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen worden uitgevoerd. Om deze professionaliteit blijvend te garanderen, is er regelmatig bij Ander Leven intern overleg over thema’s het vakgebied Ander Leven aangaande. Daarnaast worden er interactie-feedback gegeven en worden ideeën uitgewisseld.


8.2: AUTEURSRECHTHEBBENDE.

Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is gemaakt en dat, indien er auteursrecht op geleverde werken zoals trainingen, concepten, rapporten, teksten of programmatuur rust, opdrachtnemer geldt als maker in de zin van de Auteurswet, dan wel de rechten daarop heeft verworven en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.


8.3: VERSTREKTE MATERIALEN EN GEGEVENS.

De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.


8.4: HUISREGELS.

8.4.1 Alle deelnemers, partners/metgezellen etc. dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de locatie te houden aan de huisregels van Ander Leven en die van de organisatie waar verbleven wordt evenals de aanwijzingen, die gegeven worden door de directie en/of de medewerkers op te volgen;
8.4.2 Alle deelnemers, partners/ metgezellen etc. dienen rekening te houden met de locatie en eventuele omwonenden door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken.
8.4.3 Het is niet toegestaan introducés en/of bezoekers mee te nemen naar de trainingen anders dan de aangemelde partners/ metgezellen;
8.4.4 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om stagiairs op een training uit te nodigen omwille van opleidingsdoeleinden. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor observanten op een training uit te nodigen in het kader van doorverwijzing door zorgverleners.
Opdrachtnemer zal te allen tijde er voor zorgdragen dat genoemde personen geen inbreuk maken op de training en de privacy van de deelnemers en partners/ metgezellen.
8.4.5 Deelnemers en partners/ metgezellen zijn vrij in hun kledingkeuze. De opdrachtnemer adviseert kleding aan te doen, waarin men zich makkelijk kan bewegen.
8.4.6 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de eigendommen van de deelnemers en partners/ metgezellen;
8.4.7 Deelnemers en partners/ metgezellen dragen altijd zorg voor een goede hygiëne ten behoeve van zichzelf en de mededeelnemers.
8.4.8 Deelnemers, partners/ metgezellen dienen hun mobiele telefoons tijdens het consult, bij binnenkomst in de locatie en ook tijdens de training en pauzes helemaal uit te zetten. Als de deelnemer, partner/metgezel vanwege werk- of privé-omstandigheden tijdens de training telefonisch bereikbaar moet zijn, dient dit voor aanvang van de training aan de trainer kenbaar te zijn gemaakt.
8.4.9 Opdrachtnemer kan naar legitimatiebewijzen vragen van deelnemers en partners/ metgezellen. Legitimatie is dan verplicht;
8.4.10 Er geldt op de gehele locatie een rookverbod buiten de speciaal daarvoor aangewezen rooklocatie;
8.4.11 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in en op de locatie is uitsluitend toegestaan met toestemming van de opdrachtnemer.
8.4.12 Ander leven zal alleen met uitdrukkelijke toestemming van deelnemers en
partners/ metgezellen fotografische en andersoortige opnamen van trainingen, workshops, seminars en consulten maken en gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.
8.4.13 De (door de fotograaf) in of op locatie gemaakte foto’s, van opdrachtnemer ontvangen foto’s en foto’s, die op de website of social mediapagina’s van opdrachtnemer staan, zijn uitsluitend voor privégebruik bestemd en mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend.
Tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door de directie.


8.5: KLACHTEN.

8.5.1 Indien opdrachtgever, deelnemer, partner/metgezel een klacht heeft dan dient deze schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de directie via info@anderleven.nl. Opdrachtnemer zal hier binnen twee werkweken op reageren. Opdrachtnemer stelt zich als doel de totale klacht binnen vier werkweken te hebben afgehandeld.
8.5.2 Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen dan wordt de opdrachtgever, deelnemer, partner/metgezel op de hoogte gesteld.
8.5.3 Opdrachtnemer garandeert ten alle tijden de vertrouwelijkheid bij de afhandeling van de klacht.
8.5.4 Opdrachtnemer zal zich alle moeite getroosten om met de opdrachtgever, deelnemer, partner/metgezel de probleemstelling op te lossen. Mocht dit niet tot bevredigende resultaten over en weer leiden dan zal een onafhankelijke derde partij worden ingeschakeld.
Die derde partij zal een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van die partij zal door opdrachtgever, deelnemer, partner/metgezel en opdrachtnemer als bindend worden gezien.
8.5.5 De klachten worden door opdrachtnemer geregistreerd en hebben een bewaartermijn van drie jaren.


ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID.

9.1: AANSPRAKELIJKHEID.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
1. Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
2. Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
3. Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
4. Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.


9.2: BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID.

9.2.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt bij de uitvoering van de opdracht, indien en voor zover de schade is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld of door opzet of grove schuld van de door haar ingezette trainers, co-trainers en andere personen vallende onder Ander Leven. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade is echter steeds uitgesloten.
9.2.2 Indien opdrachtnemer om welke reden dan ook, te eniger zake aansprakelijk is, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het door opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst ontvangen honorarium, waarbij voor wat betreft overeenkomsten met een looptijd van langer dan 6 maanden een beperking van voornoemd bedrag aan schadevergoeding geldt tot maximaal het honorarium over 6 maanden of, indien de schade gedekt is door een verzekering van opdrachtnemer, dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
9.2.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke derden als gevolg van of in verband met het door opdrachtnemer uitvoeren van de opdracht lijden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en haar medewerkers van aanspraken van derden ter zake.

9.2.4 Ongeacht hetgeen overigens in dit artikel is bepaald, aanvaardt opdrachtnemer nimmer enigerlei aansprakelijkheid voor schade aan computerprogrammatuur en gegevensbestanden.
9.2.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van enig expliciet of impliciet doel of resultaat, tenzij voor zover opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijke garanties ter zake heeft verstrekt.9.3: VERVAL AANSPRAKELIJKHEID.

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.


9.4: KOPIEËN MATERIALEN.

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.


9.5: BEWAARPLICHT.

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders contractueel bepaald is.


9.6 AANSPRAKELIJKHEID TRAINING

9.6.1 Ander Leven is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in en op de locatie en kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verloren gegane of beschadigde zaken van opdrachtgever, deelnemers, partners/ metgezellen etc. ;
9.6.2 Opdrachtgevers, deelnemers, partners/ metgezellen nemen op eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan een training en/of activiteit;
9.6.3. Bezoek aan de locatie is geheel op eigen risico. Opdrachtnemer is in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten op de locatie;
9.6.4 Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart de opdrachtgever, deelnemer, partner/metgezel opdrachtnemer voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid op of in de locatie ten gevolge van het handelen of nalaten;
9.6.5 Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid. Een ieder die zaken zowel roerend als onroerend, van opdrachtnemer heeft beschadigd is gehouden deze schade volledig aan opdrachtnemer te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.


9.7. AANSPRAKELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN EN WEBSITE

9.7.1 Niets uit deze algemene voorwaarden en van de gehele website (www.anderleven.nl) mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij schriftelijk, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ander Leven;

9.7.2 De algemene voorwaarden en de gegevens op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ander Leven is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden of op de website kunnen voorkomen;
9.7.3 Ander Leven is gerechtigd, indien noodzakelijk, deze algemene voorwaarden en/of huisregels te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Ander Leven. De algemene voorwaarden en huisregels zullen altijd ter inzage liggen;
9.7.4 Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan.


ARTIKEL 10: MEDEWERKERS.

10.1: RELATIEGESCHENKEN.

Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen zich onthouden van het doen van betalingen of giften (waaronder mede wordt begrepen het leveren van goederen of diensten tegen een lagere dan de werkelijke waarde) aan elkanders medewerkers. Hiervan zijn uitgezonderd relatiegeschenken van betrekkelijke geringe waarde of die, voor zover opdrachtgever daarvoor richtlijnen hanteert, aan de richtlijnen voldoen.


10.2: INDIENSTREDING.

Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst en voor een periode van 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst, anders dan met de schriftelijke instemming van de andere partij, zich onthouden van het op eigen initiatief doen van aanbiedingen tot indiensttreding aan medewerkers van de andere partij die betrokken zijn bij een project of opdracht dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.


ARTIKEL 11: OVERIGE BEPALINGEN.

11.1: VERTROUWELIJKHEID.

Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gehouden feiten en omstandigheden die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan een zelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. Opdrachtgever en opdrachtnemer waarborgen ten opzichte van elkaar dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Daarnaast hanteert opdrachtnemer een geheimhoudingsverklaring ter zekerstelling welke mede door opdrachtgever getekend dient te worden.


11.2: GEHEIMHOUDING.

Opdrachtgever is ermee bekend dat al hetgeen geleverd wordt in het kader van de overeenkomst, vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van opdrachtnemer bevatten en opdrachtgever verbindt zich deze zaken geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen in de organisatie van opdrachtgever die het geleverde niet noodzakelijkerwijs behoeven te gebruiken.


11.3: OVERDRACHT AAN DERDEN.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.


11.4: REFERENTIELIJST.

Vermelding van opdrachtgever op de referentielijst of website van opdrachtnemer is zonder schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar van opdrachtgever toegestaan.


11.5: OPSCHRIFTEN.

De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.


11.6: NEDERLANDS RECHT.

Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd. Ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.


Ander Leven BV | Ander Leven in Bedrijf

Charlotte van Pallandtlaan 24

2104 SP Heemstede

Nederland

Telefoon 085-0471250

 

info@anderleven.nl

www.anderleven.nl