Algemene voorwaarden

Wij stellen het op erg op prijs, dat u zich zakelijk wilt verbinden met Ander Leven. Ander Leven streeft er naar om daarbij zo transparant mogelijk te zijn. Daarom hebben wij deze algemene voorwaarden opgesteld.

Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met uw zakelijke verbintenis met Ander Leven.

Het is dus uitermate belangrijk, dat u deze voorwaarden goed doorleest en u bewust bent van de inhoud en consequenties. Door te klikken, aankruisen, ondertekenen ‘ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’ gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de huisregels van Ander Leven zonder enig voorbehoud.

Als u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen heeft, beantwoorden wij deze natuurlijk graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@anderleven.nl of telefonisch: 085-0471250.

Graag tot ziens bij Ander Leven!

 

De directie van Ander Leven


Inhoudsopgave.

 

Definities

Artikel 1.           Algemeen

Artikel 2.           De uitvoering van de overeenkomst

Artikel 3.           Rechten van intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten

Artikel 4.           Gebruik en licentie

Artikel 5.           Prijs

Artikel 6.           Betaling

Artikel 7.           Opzegging en ontbinding overeenkomst

Artikel 8.           Garantie, vrijwaringen, huisregels en klachten

Artikel 9.           Aansprakelijkheid

Artikel 10.         Medewerkers

Artikel 11.         Overige bepalingen

 

Definities.

 

Algemene voorwaarden Ander Leven: Deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

 

Ander Leven: Ander Leven B.V. met als activiteiten trainingen, consulten, workshops, seminars, in de meest brede vorm.

 

Alexander Concept: Trainingsmethodiek van Ander Leven.

 

Deelnemer: Een natuurlijk persoon die een dienst, training, consult, workshop, seminar afneemt van Ander Leven.

 

Partner/begeleider: Een natuurlijk persoon die in de hoedanigheid van partner/begeleider de deelnemer vergezeld tijdens de training, consult, workshop, seminar.

 

Diensten: Alle werkzaamheden, trainingen, consulten, workshops, seminars en overige coaching-overeenkomsten aangaande Ander Leven.

 

Directie: De rechtsgeldige vertegenwoordigers van Ander Leven B.V.

 

Locatie:  Perceel en omgeving waar Ander Leven nodig acht om van daaruit de diensten te verrichten.

 

Ander Leven B.V.  Is gevestigd te Heemstede, Charlotte van Pallandtlaan 24, 2104 SP en ingeschreven onder nummer 65832221 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, handelend onder de handelsnaam Ander Leven en treedt bij de totstandkoming van een overeenkomst als verkoper dan wel opdrachtnemer op.

 

Opdrachtgever: Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten afneemt van opdrachtnemer, dan wel met wie Ander Leven een overeenkomst aangaat of is aangegaan.

 

Opdrachtnemer: Ander Leven welke met opdrachtgever een overeenkomst is aangegaan tot levering van producten of diensten.

 

Opdracht: Een overeenkomst die opdrachtgever is aangegaan met opdrachtnemer.

 

Overeenkomst: Iedere overeenkomst terzake de verkoop en/of levering van producten of diensten door opdrachtnemer, waarop de algemene voorwaarden integraal van toepassing zijn.

 

Producten: Alle goederen die het onderwerp zijn van een overeenkomst / zakelijke verbintenis.

 

Werken: Alle werken waarop auteursrecht rust, waaronder teksten, geluidsdragers, adviezen, rapporten, methoden, e.d. etc.

 

 

Artikel 1:        Algemeen.

 

1.1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen, inschrijvingen, de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst. Inschakeling door opdrachtnemer van derden laat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onverlet.

 

 

1.2: Offerte.

Offertes zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Ander Leven is ontvangen en geaccepteerd.

 

1.3: Schriftelijke bevestiging.

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd en ondertekend. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.

 

1.4: Meerdere opdrachtnemers.

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken, dient hij opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

 

1.5: Eenzelfde opdracht eerder aan ander verstrekt.

Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds aan een ander heeft verstrekt, dient hij opdrachtnemer, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

 

1.6: Inschrijven

1.6.1   Voor het moment van aanmelden voor een training dient opdrachtgever zich op de hoogte te stellen van de soort training, trainingsdagen, trainingstijden, het aantal trainingen, datum van aanvang en de kosten;

1.6.2   Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden en middels het invullen van alle gegevens op het aanmeldformulier en ondertekening wordt opdrachtgever voor een bepaalde periode deelnemer van Ander Leven;

1.6.3   De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;

1.6.4   Inschrijving kan zowel schriftelijk middels het aanmeldformulier als via het contactformulier op de website geschieden;

1.6.5   Opdrachtnemer heeft het recht opdrachtgever zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een training;

1.6.6   Het kan voorkomen, dat de door opdrachtgever gekozen training reeds vol is op het moment dat men zich inschrijft. De opdrachtnemer zal opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk informeren, zodat opdrachtgever ofwel een keuze kan maken voor een training op een ander tijdstip ofwel de aanmelding uitsluitend in deze omstandigheid en ter beoordeling en bevestiging van de directie kan annuleren;

1.6.7   Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) niet zelfstandig bij Ander Leven aanmelden. Ouder(s)/verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de aanmelding en algemene voorwaarden;

1.6.8   Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle trainingen uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer en/of begeleider.

1.6.9   Bij aanmelding en plaatsing verplicht opdrachtgever zich tot betaling van de gehele kosten van

de training.

1.6.10  Aanmelden is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende

training.

1.6.11  Bij wijziging gegevens van opdrachtgever dient deze de opdrachtnemer daarvan per

omgaande op de hoogte te stellen.

 

  

1.7: Annuleren door opdrachtgever

1.7.1     De deelnemer voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een

training schriftelijk (per email) te annuleren;

1.7.2     Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de training kan de deelnemer

kosteloos de training annuleren. De deelnemer is wel verplicht de administratiekosten én

eventuele intake en/of consultkosten te betalen;

1.7.3     Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de training is de

deelnemer verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen;

1.7.4     Bij annulering korter dan twee weken is de deelnemer verplicht het volledig overeengekomen

bedrag te betalen.
1.7.5     In geval de deelnemer dan wel de door de deelnemer aangewezen deelnemer na aanvang

van de training deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt,

heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.

 

1.8: Annuleren door opdrachtnemer

Opdrachtnemer mag de training annuleren, trainingsdagen of -tijden wijzigen als daar

gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld bij te weinig cursisten of langdurige ziekte van

trainers. Als annulering door de opdrachtnemer tijdens de cursus plaatsvindt, dan zal een

vervolg van niet genoten trainingsdagen op ander tijdstip worden aangeboden dan wel

eventuele terugbetaling van de kosten geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten

trainingsdagen. Voor andere gemaakte kosten is opdrachtnemer niet aansprakelijk;

Opdrachtnemer heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer omstandigheden

onvoorzien zijn;

Opdrachtnemer gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met

deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de training.

 

1.9: Aanwezigheid locatie

1.9.1     Iedereen die zich op de locatie van Ander Leven bevindt valt onder de jurisdictie van deze

algemene voorwaarden.

1.9.2     De directie heeft het recht zonder opgaaf van redenen opdrachtgever, deelnemers,

partner/begeleider en overige personen de toegang tot de locatie te weigeren.

1.9.3     Opdrachtgever, deelnemers, partner/begeleider en overige personen dienen zich gedurende

hun verblijf op de locatie van Ander Leven te houden aan de huisregels van Ander Leven en

aan de huisregels van de locatie ter plekke, evenals de aanwijzingen die gegeven worden

door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien hier niet aan gehouden wordt kan

de directie tot uitsluiting overgaan en het recht tot het verblijf op de locatie ontzeggen.

1.9.4     Bezoek aan de locatie is geheel op eigen risico. De directie is niet aansprakelijk voor letsel

en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de

opdrachtgever, deelnemers, partner/begeleider en overige personen op of in de locatie.

1.9.5     Verlies en/of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende of onroerende zaken)

van de locatie door toedoen van de opdrachtgever, deelnemers, partner/begeleider en

overige personen zullen ten alle tijden verhaald worden.

 

 

Artikel 2:        De uitvoering van de overeenkomst.

 

2.1: Uitvoeren opdracht.

Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden

 

2.2: Verstrekken van gegevens.

2.2.1     De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om

een tijdige en juiste levering door opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder

door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of

materialen;

2.2.2     Vragen van opdrachtgever van administratieve aard zullen binnen 3-5 werkdagen beantwoord

worden door opdrachtnemer.
2.2.3     Hoewel opdrachtnemer een verzoek om in te stemmen met wijzigingen en/of aanvullingen van

de aanmelding steeds welwillend wil overwegen, is opdrachtnemer tot een dergelijke

instemming op geen enkele wijze verplicht.
2.2.3     Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

 

2.3: Aanvraag offertes toeleveranciers.

Indien opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

 

2.4: Gebruik toeleveranciers.

Opdrachtnemer kan desgewenst de werkzaamheden (ten dele) door derden laten uitvoeren. Opdrachtnemer blijft evenwel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.

 

 

Artikel 3:        Rechten van intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten.

3.1: Rechten.

Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht op alle teksten, adviezen, knowhow, methoden, systemen, producten, programmatuur, formats, formules, concepten, analyses, ontwerpen, scripts, documentatie, rapporten, offertes, werktekeningen, illustraties, en overige materialen of (elektronische) bestanden die door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend opdrachtnemer daartoe bevoegd. De in het kader van de opdracht door opdrachtnemer tot stand gebrachte producten (zoals rapporten, schetsen, illustraties, trainingen) blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

 

3.3: Naamsvermelding.

Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van opdrachtnemer worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Opdrachtnemer kan tevens eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

 

3.4: Beveiligingsmaatregelen.

Het is opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van geleverde programmatuur. Indien opdrachtnemer door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever een reservekopie van de programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking stellen.

 

Artikel 4:        Gebruik en licentie.

4.1: Het gebruik van werken in de zin van het auteursrecht.

De opdrachtnemer verleent, tenzij anders overeengekomen, waar het teksten, rapporten en andere werken in de zin van het auteursrecht betreft, toestemming voor eenmalige publicatie en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Opdrachtnemer behoudt het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover hij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.

 

4.2: Ruimer gebruik.

De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, zonder de schriftelijke toestemming, van opdrachtnemer niet gerechtigd de geleverde werken, materialen, gegevens of programmatuur ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

 

4.3: Wijzigingen.

Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige of definitieve werken, materialen, gegevens of programmatuur, aan te brengen of te laten aanbrengen.

 

4.5: Inbreuk.

Elk gebruik van een in het kader van een opdracht tot stand gekomen werk in de zin van het auteursrecht, dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium. Indien geen honorarium is overeengekomen, geldt als overeengekomen honorarium het gebruikelijke tarief van opdrachtnemer. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting.

 

4.6: Eigen promotie.

Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om alle zaken waarvoor licenties zijn verstrekt, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

4.7: Gebruik training

Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een (voormalig) deelnemer en/of (voormalig) partner/begeleider niet toegestaan het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel en/of in groeps- of verenigingsverband buiten Ander Leven aan te wenden of te laten wenden. Bij overtreding van het hierboven genoemde verbod, verbeurt de (voormalige) deelnemer en/of partner/begeleider aan de directie zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van € 2000 (zegge: tweeduizend) per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de directie om verdere schade te vorderen.

 

Artikel 5:        Prijs.


5.1: Prijs.

5.1.1     Voor alle werkzaamheden, activiteiten, producten, trainingen, consulten, workshops, seminars, overige coaching-overeenkomsten aangaande is vooraf de hoogte van de kosten bekend.

5.1.2     De prijzen van opdrachtnemer zijn inclusief omzetbelasting voor particulier en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd. Voor de zakelijke deelnemers zijn er prijzenpakketten ontwikkeld, deze prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

5.1.3     Indien de deelnemer niet BTW-plichtig is, heeft opdrachtgever toch het recht BTW in rekening te brengen.

5.1.4.    Kortingen zijn niet geldig in combinatie met andere kortingacties.

 

5.2: Prijs en bijkomende kosten.

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

 

5.3: Prijs voor meerwerk.

Indien opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

 

5.4: Accountantsonderzoek.

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van opdrachtgever, heeft opdrachtnemer na een opgave van opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

  

Artikel 6:        Betaling.

 

6.1: Betalingsverplichting.

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het uitstaande bedrag zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is. Alle door opdrachtnemer gemaakt kosten, zoals extra gemaakte administratieve kosten, proceskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,- Opdrachtnemer is gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

 

6.2: Periodieke betalingen.

Opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

 

6.3: Geen korting of compensatie.

De opdrachtgever verricht aan opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan opdrachtnemer heeft verstrekt.

 

6.4: Vervallen licentie.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele overeenkomst van ondergeschikte betekenis is.

 

6.5: Betalingsvoorwaarden.

6.5.1                De vermelde prijzen voor de trainingen, consulten, workshops, seminars, activiteiten en producten zijn in euro’s.

6.5.2     Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door opdrachtnemer anders is aangegeven, dient betaling vóór aanvang van de trainingen, consulten, workshops, seminars, activiteiten en levering producten te zijn voldaan. Alleen dan is opdrachtgever verzekerd van deelname en levering.

6.5.3     De directie bepaalt periodiek de hoogte van de kosten voor de trainingen, consulten, workshops, seminar, activiteiten of producten. De directie houdt zich het recht voor deze kosten jaarlijks te indexeren. Opdrachtgever kan geen recht ontlenen uit in het verleden betaalde prijzen.

6.5.4     Opdrachtgever kan geen recht ontlenen uit eventuele (kortings-)acties uit het verleden.

6.5.5     Met de inschrijving verplicht opdrachtgever zich de volledige kosten behorend bij de gekozen trainingen, consulten, workshops, seminar, activiteiten of producten te betalen.

6.5.6     Opdrachtgever kan de betaling via een bankoverboeking voldoen.

6.5.7     Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag direct opeisbaar. Tevens kan de toegang tot de locatie voor een bepaalde periode worden ontzegd.

6.5.8     Indien de opdrachtgever niet in staat is de algehele kosten van de training te betalen kan hij in overleg met opdrachtnemer in aanmerking komen voor een betalingsregeling. Deze regeling betreft een gespreide betaling van de verschuldigde kosten.

6.5.9     Opdrachtgever kan voor korting in aanmerking komen bij de betaling van de kosten, enkel en alleen wanneer opdrachtgever en partner zich gelijktijdig beiden als deelnemer aanmelden. Dit dient vooraf bij de aanmelding te worden aangegeven door opdrachtgever. Deze korting

bedraagt een door opdrachtnemer van te voren vastgesteld bedrag.

 

 

Artikel 7:        Opzegging en ontbinding overeenkomst.

7.1: Opzegging overeenkomst door opdrachtgever.

Opdrachtgever mag binnen 14 kalenderdagen de overeenkomst nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht). Opdrachtgever maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per aangetekende post of e-mail een verklaring te sturen dat opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Daarnaast is opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd bestaande uit 10% van het volledige bedrag van de overeenkomst.


7.2: Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer.

Indien de overeenkomst door opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

 

7.3: Schadevergoeding.

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

 

7.4: Faillissement.

Zowel opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.

 

7.5: Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging.

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde resultaten van uitvoering van de opdracht te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

 

7.6: Duurovereenkomsten.

Wanneer de werkzaamheden van opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste 2 maanden

 


7.7: Trainingen.

Bij ziekte/ afwezigheid van de trainer ontvangt de deelnemer (mits bereikbaar) bericht over

uitgevallen training op het telefoonnummer dat bij de aanmelding is opgegeven. Eventueel

kan de deelnemer ook per mail op de hoogte worden gebracht. Bij ziekte/afwezigheid zal als

eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de training te verzetten.

Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de training. Restitutie van de kosten vindt dan plaats.

Indien de deelnemer verhinderd is wordt deze vriendelijk verzocht Ander Leven hiervan op de

hoogte te brengen. Dit kan mondeling, via de mail (info@anderleven.nl) of op

telefoonnummer 085-04712500. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de

desbetreffende trainer. Bij ziekte / afwezigheid op de dag van aankomst op de

trainingslocatie wordt de deelnemer verzocht de bij de training aanwezige trainers direct op

de hoogte te stellen middels het telefoonnummer dat is opgenomen in de bevestigingsbrief.

Bij verhindering van deelnemers vindt geen restitutie van kosten

plaats.

De deelnemer dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en

andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan middels

mogelijkheden in onderling overleg tussen deelnemer en opdrachtnemer bepaald. Dit geldt

niet voor deelnemers die er zelf voor kiezen om de training of een deel van de training niet meer te volgen.

De directie behoudt zich het recht de aanmelding per direct te beëindigen in de onderstaande

gevallen:

– zonder waarschuwing vooraf indien deelnemer de algemene voorwaarden en/of huisregels van Ander Leven ernstig en/of herhaaldelijk schendt;

– zonder waarschuwing vooraf indien deelnemer zich misdraagt jegens andere deelnemers of trainers / medewerkers van opdrachtnemer;

– zonder waarschuwing vooraf indien deelnemer opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van opdrachtnemer, medewerkers of deelnemers;

– met een schriftelijke waarschuwing vooraf indien deelnemer de verschuldigde kosten niet binnen 30 dagen na het moment van de eerste betalingsmoment  heeft voldaan. De betalingsverplichting vervalt hier niet mee.

– Er volgt in geen van bovenstaande gevallen restitutie van de kosten.

7.7.5     Tijdens de training, is het niet toegestaan dat andere personen dan de deelnemers en hun  partner/begeleider aanwezig zijn. Hier kan afgeweken worden met toestemming van de directie indien dit ruimschoots vooraf met de opdrachtnemer is afgestemd.

 

 

Artikel 8:        Garanties, vrijwaringen, huisregels en klachten

8.1: Garanties.

Ander Leven staat ervoor in dat de diensten op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen worden uitgevoerd. Om deze professionaliteit blijvend te garanderen is er regelmatig bij Ander Leven intern overleg over thema’s het vakgebied Ander Leven aangaande. Daarnaast worden er interactie-feedback gegeven en worden ideeën uitgewisseld.

 

8.2: Auteursrechthebbende.

Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is gemaakt en dat, indien er auteursrecht op geleverde werken zoals trainingen, concepten, rapporten, teksten of programmatuur rust, opdrachtnemer geldt als maker in de zin van de Auteurswet, dan wel de rechten daarop heeft verworven en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

 

8.3: Verstrekte materialen en gegevens.

De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

8.4: Huisregels.

8.4.1     Alle deelnemers, partners/begeleiders etc. dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein

  van en in de locatie te houden aan de huisregels van Ander Leven en die van de organisatie

waar verbleven wordt evenals de aanwijzingen, die gegeven worden

door de directie en/of de medewerkers op te volgen;

8.4.2     Alle deelnemers, partners/begeleiders etc. dienen rekening te houden met de locatie en

  eventuele omwonenden door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken.

8.4.3     Het is niet toegestaan introducés en/of bezoekers mee te nemen naar de trainingen anders dan de aangemelde partners;

8.4.4     De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om stagiairs op een training uit te nodigen

  omwille van opleidingsdoeleinden. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor observanten

op een training uit te nodigen in het kader van doorverwijzing door zorgverleners.

Opdrachtnemer zal te allen tijde er voor zorgdragen dat genoemde personen geen inbreuk

maken op de training en de privacy van de deelnemers en partners/begeleiders.

8.4.5     Deelnemers en partners/begeleiders zijn vrij in hun kledingkeuze. De opdrachtnemer adviseert

              kleding aan te doen, waarin men zich makkelijk kan bewegen.

8.4.6     De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de eigendommen van de deelnemers en

  partners/begeleiders;

8.4.7     Deelnemers en partners/begeleiders dragen altijd zorg voor een goede hygiëne ten behoeve

  van zichzelf en de mededeelnemers.

8.4.8     Deelnemers, partners/begeleiders dienen hun mobiele telefoons bij binnenkomst in de locatie

  en ook tijdens de training en pauzes helemaal uit te zetten. Als de deelnemer,

partner/begeleider vanwege werk- of privé-omstandigheden telefonisch bereikbaar moet zijn,

dient dit voor aanvang van de training aan de trainer kenbaar te zijn gemaakt.

8.4.9     Opdrachtnemer kan naar legitimatiebewijzen vragen van deelnemers en partners/begeleiders.

              Legitimatie is dan verplicht;

8.4.10   Er geldt op de gehele locatie een rookverbod buiten de speciaal daarvoor aangewezen

  rooklocatie;

8.4.11   Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in en op de locatie is

  uitsluitend toegestaan met toestemming van de opdrachtnemer.

8.4.12   Ander leven zal alleen met uitdrukkelijke toestemming van deelnemers en

  partners/begeleiders fotografische en andersoortige opnamen van trainingen, workshops,

seminars en consulten maken en gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.

8.4.13   De (door de fotograaf) in of op locatie gemaakte foto’s, van opdrachtnemer ontvangen foto’s

              en foto’s, die op de website of social mediapagina’s van opdrachtnemer staan, zijn uitsluitend

voor privégebruik bestemd en mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend.

Tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door de directie.

 

8.5: Klachten.

8.5.1     Indien opdrachtgever, deelnemer, partner/begeleider een klacht heeft dan zal opdrachtnemer

hier binnen twee werkweken op reageren. Opdrachtnemer stelt zich als doel de totale klacht

binnen vier werkweken te hebben afgehandeld.

8.5.2     Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen dan wordt de opdrachtgever, deelnemer,

partner/begeleider op de hoogte gesteld.

8.5.3     Opdrachtnemer garandeert ten alle tijden de vertrouwelijkheid bij de afhandeling van de

klacht.

8.5.4     Opdrachtnemer zal zich alle moeite getroosten om met de opdrachtgever, deelnemer,

partner/begeleider de probleemstelling op te lossen. Mocht dit niet tot bevredigende

resultaten over en weer leiden dan zal een onafhankelijke derde partij worden ingeschakeld.

Die derde partij zal een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van die partij zal

door opdrachtgever, deelnemer, partner/begeleider en opdrachtnemer als bindend worden

gezien.

8.5.5     De klachten worden door opdrachtnemer geregistreerd en hebben een bewaartermijn van drie

jaren.

 

Artikel 9:        Aansprakelijkheid.

9.1: Aansprakelijkheid.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst

indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van

prijsopgaven van toeleveranciers.

 

9.2: Beperking aansprakelijkheid.

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt bij de uitvoering van de

opdracht, indien en voorzover de schade is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld of

door opzet of grove schuld van de door haar ingezette trainers, co-trainers en andere

personen vallende onder Ander Leven. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte

schade is echter steeds uitgesloten.

Indien opdrachtnemer om welke reden dan ook, te eniger zake aansprakelijk is, zal de

schadevergoeding nooit hoger zijn dan het door opdrachtnemer voor de uitvoering van de

overeenkomst ontvangen honorarium, waarbij voor wat betreft overeenkomsten met een

looptijd van langer dan 6 maanden een beperking van voornoemd bedrag aan

schadevergoeding geldt tot maximaal het honorarium over 6 maanden of, indien de schade

gedekt is door een verzekering van opdrachtnemer, dan het bedrag dat daadwerkelijk door

de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke derden als

gevolg van of in verband met het door opdrachtnemer uitvoeren van de opdracht lijden.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en haar medewerkers van aanspraken van derden

terzake.

 

 Ongeacht hetgeen overigens in dit artikel is bepaald, aanvaardt opdrachtnemer nimmer

enigerlei aansprakelijkheid voor schade aan computerprogrammatuur en

gegevensbestanden.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van enig expliciet of impliciet doel

of resultaat, tenzij voorzover opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijke garanties terzake heeft

verstrekt.

 

9.3: Verval aansprakelijkheid.

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

 

9.4: Kopieën materialen.

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

 

9.5: Bewaarplicht.

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegeven tenzij anders contractueel bepaald is.

 

9.6 Aansprakelijkheid training

9.6.1     Ander Leven is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke

eigendommen in en op de locatie en kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verloren

gegane of beschadigde zaken van opdrachtgever, deelnemers, partners/begeleiders etc. ;

9.6.2     Opdrachtgevers, deelnemers, partners/begeleiders nemen op eigen verantwoordelijkheid en

risico deel aan een training en/of activiteit;

9.6.3.    Bezoek aan de locatie is geheel op eigen risico. Opdrachtnemer is in geen geval

verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge

van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten op de locatie;

9.6.4     Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart de opdrachtgever,

deelnemer, partner/begeleider opdrachtnemer voor iedere aansprakelijkheid voor schade

welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid op of in de locatie ten

gevolge van het handelen of nalaten;

9.6.5     Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op

grond van wettelijke aansprakelijkheid. Een ieder die zaken zowel roerend als onroerend,

van opdrachtnemer heeft beschadigd is gehouden deze schade volledig aan opdrachtnemer

te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen

voor het geheel aansprakelijk.

 

9.7. Aansprakelijkheid algemene voorwaarden en website

9.7.1     Niets uit deze algemene voorwaarden en van de gehele website (www.anderleven.nl) mag

              worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar

gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij schriftelijk, elektronisch, mechanisch, door

fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van Ander Leven;

9.7.2     De algemene voorwaarden en de gegevens op deze website zijn met de grootste

              zorgvuldigheid samengesteld. Ander Leven is niet aansprakelijk voor eventuele schade als

gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden of op de

website kunnen voorkomen;

9.7.3     Ander Leven is gerechtigd, indien noodzakelijk, deze algemene voorwaarden en/of huisregels

              te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist

Ander Leven. De algemene voorwaarden en huisregels zullen altijd ter inzage liggen;

9.7.4     Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid

van de gehele voorwaarden aan;

 


Artikel 10:                  Medewerkers.

10.1: Relatiegeschenken.

Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen zich onthouden van het doen van betalingen of giften (waaronder mede wordt begrepen het leveren van goederen of diensten tegen een lagere dan de werkelijke waarde) aan elkanders medewerkers. Hiervan zijn uitgezonderd relatiegeschenken van betrekkelijke geringe waarde of die, voorzover opdrachtgever daarvoor richtlijnen hanteert, aan de richtlijnen voldoen.

 

10.2: Indienstreding.

Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst en voor een periode van 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst, anders dan met de schriftelijke instemming van de andere partij, zich onthouden van het op eigen initiatief doen van aanbiedingen tot indiensttreding aan medewerkers van de andere partij die betrokken zijn bij een project of opdracht dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

 

Artikel 11:      Overige bepalingen.

11.1: Vertrouwelijkheid.

Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gehouden feiten en omstandigheden die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan een zelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. Opdrachtgever en opdrachtnemer waarborgen ten opzichte van elkaar dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Daarnaast hanteert opdrachtnemer een geheimhoudingsverklaring ter zekerstelling welke mede door opdrachtgever getekend dient te worden.

 

11.2: Geheimhouding.

Opdrachtgever is ermee bekend dat al hetgeen geleverd wordt in het kader van de overeenkomst, vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van opdrachtnemer bevatten en opdrachtgever verbindt zich deze zaken geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen in de organisatie van opdrachtgever die het geleverde niet noodzakelijkerwijs behoeven te gebruiken.

 

11.3: Overdacht aan derden.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

 

11.4: Referentielijst.

Vermelding van opdrachtgever op de referentielijst van opdrachtnemer is zonder schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar van opdrachtgever toegestaan.

 

11.5: Opschriften.

De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

 

11.6: Nederlands recht.

Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd. Ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.