Privacyverklaring Ander Leven B.V.

Ander Leven – privacy verklaring

Ander Leven B.V., gevestigd aan Charlotte van Pallandtlaan 24, 2104 SP Heemstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ander Leven verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ander Leven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Telefonisch contact of contact per email om onze dienstverlening uit te voeren.
  • Om de gevraagde diensten/training (opdracht) uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ander Leven neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ander Leven) tussen zit.

 

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Ander Leven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Facturatiegegevens bewaartermijn 7 jaar
  • Andere gegevens die wij van u hebben worden na 3 jaar verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Betrokkenen zoals trainers die Ander Leven inzet ten behoeve van de training worden niet gezien als derden in deze.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ander Leven gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast maken we gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ander Leven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@anderleven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ander Leven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de gegegevens hier.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ander Leven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@anderleven.nl

 

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen. Onze privacy wordt gepubliceerd op onze website.

 

Contactgegevens

Ander Leven B.V.
Charlotte van Pallandtlaan 24
2104 SP Heemstede
Telefoon: 085-0471250

Mail: info@anderleven.nl

Website: https://anderleven.nl/

 

De Coördinator Gegevensbescherming van Ander Leven is Odette Kranenburg.  Zij is te bereiken via info@anderleven.nl

Laatste aanpassing: 8 september 2021