Disclaimer en copyright

Indien er sprake is van gezondheidsklachten, dient een deelnemer zich eerst tot een arts te wenden. De in het Alexander Concept aangeboden benadering is geen vervanging voor reguliere behandelingen. Ander Leven garandeert geen genezing van enige ziekte, noch is het Alexander Concept wetenschappelijk bewezen.

Onze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Ander Leven B.V. en/of aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor de inhoud op deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Ander Leven B.V.  vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website berusten bij Ander Leven B.V.  en/of haar licentiegevers. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ander Leven B.V..

De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden onder vermelding van de bron. Ander Leven B.V.  behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Ander Leven B.V.  dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt. De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding steeds deel zullen uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt.